Põhikiri

Mittetulundusühingu Avatud Vabariik põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 10. detsembril 2001 ja seda on muudetud üldkoosoleku otsustega 17. augustil 2003, 7. veebruaril 2007, ning 13. aprillil 2023.

Paragrahv 1. Nimetus
Mittetulundusühingu ametlik nimetus on: Mittetulundusühing Avatud Vabariik (edaspidi “ühing”).

Paragrahv 2. Asukoht
Ühingu asukoht on Tallinna linn, Eesti Vabariik.

Paragrahv 3. Eesmärgid
(1) Ühingu eesmärgiks on:
1) noorte huvide, vajaduste ja arvamuste esitamine avalikkuses ja asutustega suheldes;
2) noortepoliitika ja hariduspoliitika arendamisele kaasaaitamine;
3) hariduskvaliteedi ja õpikeskkonna parandamine ning õpimotivatsiooni tõstmine;
4) noorte arendavaks tegevuseks tingimuste loomine;
5) noorte teavitamine hariduselust Eestis ja maailmas.

Paragrahv 4. Majandusaasta ja tegevuse tähtaeg
(1) Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
(2) Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

Paragrahv 5. Ühingu liige
(1) Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes vastab ühingu põhikirja nõuetele. Liikmeks astumise soovi peab põhjendama, välja arvatud isiku puhul, kes on kahekümnekuueaastane või noorem.
(2) Ühingusse vastuvõtmise ja väljaarvamise küsimused otsustab ühingu juhatus.
(3) Eeldatakse, et ühingu liige, kes on kahekümnekuueaastane või noorem, soovib osaleda ühingu töös, mis on seotud noorsootöö korraldamisega ja läbiviimisega, ning ta arvatakse ühingust välja pärast kahekümneseitsmeaastaseks saamist, välja arvatud juhul kui ühingu juhatus otsustab rahuldada liikme avaldust liikmelisuse pikendamiseks. Vastava otsuse peab juhatus põhjendama.
(4) Ühingu liikmete muud õigused ja kohustused otsustab üldkoosolek.

Paragrahv 6. Üldkoosolek
(1) Ühingu kõrgem organ on ühingu üldkoosolek.
(2) Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, avaldades teate üldkoosoleku kokkukutsumise kohta ühingu kodulehel. Teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.
(3) Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
(4) Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

Paragrahv 7. Volikogu
(1) Üldkoosoleku ülesandeid täidab ühingu liikmete seast valitud volikogu (volinike koosolek).
(2) Volikogus on kolm kuni kümme liiget. Volikogu liikme volitused lõppevad tema avalduse alusel või pärast tema tagasikutsumist üldkoosoleku poolt.
(3) Volikogus on igal volikogu liikmel üks hääl.

Paragrahv 8. Juhatus
(1) Juhatus on vähemalt üheliikmeline (juhataja) ühingu kõrgeim täidesaatev organ, mille valib üldkoosolek viieks kalendriaastaks. Juhatuses ei tohi olla rohkem kui seitse liiget.
(2) Juhatusse võib kandideerida iga ühingu liige.
(3) Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
(4) Juhatuse tööd juhatab esimees, keda valib juhatus. Juhatuse aseesimeest määrab esimees.

Paragrahv 9. Tegevuse lõpetamise kord
Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.